Fishing – How To Tie Woolly Chicks fly(19)- Gà con bằng len

Fishing – How To Tie Woolly Chicks fly(19)- Gà con bằng len1)You prepare wool yellow
2) Using a stiff brush to com wool separated.
3) Tied into fish hooks then use scissors trimmed round
4) Next tied smaller wool and trimmed for chick’s head

Nguồn:https://amthucgiadinh.vn/

Tagged In:

Related Post

2 Comments

  1. Cái mỏ dán xấu quắt

  2. kể ra ở VN cũng thiệt thòi, k thể cầm cần fly đi lang thang sông suối, hồ tự nhiên để câu được… 
    Ở đâu có cá là có đánh lưới với kích điện … hjx hjx 

    Ở HN có điểm nào chú hay câu  fly ko ?

Leave a Reply